Els ingressos urbanístics es disparen a Valldoreix durant el 2016 i marquen un rècord històric

Foto: Jordi Pascual

En el darrer Ple de l’EMD de Valldoreix es va aprovar el compte general del 2016, un document que recull la liquidació del pressupost de l’any anterior, els deutes i cobraments pendents i el patrimoni de la institució. Tot i que, com acostuma a passar amb el tràmit de l’aprovació d’aquest document, no hi va haver debat entre govern i oposició i es va aprovar sense cap vot contrari –CUP-PC, ERC-MES i Ciutadans s’hi van abstenir–, es desprenen xifres que permeten conèixer quina és la realitat econòmica de l’EMD, que ha baixat el seu pressupost liquidat entre el 2015 i el 2016 en 323.915,27 euros, el que no ha evitat mantenir un balanç positiu d’1.398.745,95 euros d’uns ingressos ordinaris totals de 9.856.565,78 euros, 800.000 euros més que la previsió inicial del desembre del 2015.

Exceptuant el pic pressupostari que l’EMD va aconseguir al 2015 –marcat per les transferències i operacions no financeres i no per impostos–, es registra la millor marca d’ingressos des del 2009 i el resultat positiu –beneficis– més elevat des del 2008, tal com figura als reculls de la Sindicatura de Comptes. Els ingressos del 2016, els únics que es poden consultar segmentats al portal de transparència de l’entitat, estan marcats per un augment dels impostos que es gestionen directament a l’EMD, vinculats a la construcció i l’urbanisme.

Si bé, s’ha de tenir en compte que com a punt de partida l’objectiu de les administracions públiques no és aconseguir grans superàvits, ja que no han de repartir beneficis com una empresa privada, sinó ajustar al màxim ingressos i despeses perquè totes les entrades via impostos i transferències d’altres administracions es vegin traduïdes en serveis per a la ciutadania. En aquest sentit, el superàvit del 2016 representa un 14,19% dels ingressos, la xifra més elevada des del 2008 (34,62%).

En el cas valldoreixenc, en no tenir competències plenes, gran part dels ingressos provenen de les transferències que li fa l’Ajuntament en base a l’acord que mantenen ambdues administracions. L’EMD gestiona directament l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i l’Impost sobre l’Increment del Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU, plusvàlues) i delega al consistori santcugatenc l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM, circulació) i l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), entre d’altres, que posteriorment rep en forma de transferència.

Dels gairebé 10 milions d’euros del pressupost del 2016, 6,5 provenen dels ingressos de l’Ajuntament per l’exercici del 2016 i els pendents d’exercicis anteriors, mentre només les plusvàlues ja representen 1,9 milions i l’ICIO uns 270.000 euros. Els impostos directes, marcats en gran mesura per la construcció i l’urbanisme a tots els ens locals i especialment a l’EMD pel conveni amb l’Ajuntament, han evolucionat amb la crisi des de l’esclat de la bombolla immobiliària i al 2016 marquen la seva xifra rècord històrica, tot i que s’ha de tenir en compte que des de l’esclat de la bombolla (2006-07) Valldoreix ha crescut en pocs menys de 1.000 habitants fins situar-se a principis de l’any passat, segons dades de l’Idescat, en 8.151; un augment poblacional que també repercuteix en l’augment dels ingressos més enllà de la reactivació urbanística i de la construcció.

 

Notícies relacionades