S’organitza una campanya veïnal perquè l’Ajuntament torni a concedir llicències a parcel·les amb volumetria disconforme amb el planejament

Foto: Jordi Pascual

Diversos veïns treballen per convèncer entitats veïnals per sumar-se a una petició perquè l’Ajuntament torni a concedir llicències d’obra a parcel·les amb volumetria disconforme amb el plantejament vigent. Aquest dijous s’ha fet pública una recollida de signatures digital a la plataforma Change.org sota el nom de Plataforma Afectats Cases Sant Cugat. La denegació d’aquestes llicències se sustenta sobre una nota jurídica del passat mes d’abril que suposa un canvi de criteri respecte al que es realitzava anteriorment.

La campanya té tres objectius bàsics. El primer, que el consistori insti a la Generalitat o al Parlament a introduir una reforma legislativa perquè no es pugui fer la interpretació jurídica que ara aplica l’Ajuntament i, en conseqüència, que es puguin revertir els efectes de la sentència que va donar peu a la interpretació en qüestió. En segon, es demana directament a l’Ajuntament que modifiqui la interpretació feta pels serveis jurídics municipals.

Finalment, des d’una perspectiva impositiva, es demana el retorn de les quantitats de l’Impost de Béns Immobles (IBI) que consideren cobrades en excés per aquesta casuística. El retorn hauria de tenir un caràcter retroactiu de cinc anys. Aquest darrer punt el demanen perquè l’IBI es calcula sobre el valor cadastral, és a dir, sobre l’edificació existent i no sobre el valor del terreny i el sostre potencial que hi pot acollir, que és el que de facto s’aplica amb la interpretació jurídica.

Tal com va explicar aquest diari, el canvi d’interpretació de l’Ajuntament suposa que el consistori no atorga llicències d’obra d’ampliació o construcció d’un nou element per a habitatges unifamiliars que tinguin algun element fora d’ordenació. Inicialment aquest fet va generar encara més polèmica perquè també es posava en dubte la possibilitat d’atorgar llicències per a rehabilitacions.

La nota jurídica del passat 28 d’abril autoritza l’atorgament de llicències per a rehabilitacions, consolidació i canvi d’ús però no es permet cap ampliació, per molt que aquesta sí compleixi el planejament urbanístic vigent: “Entenent la paraula ‘consolidar’ com a donar solidesa a una edificació existent i ‘rehabilitar’ com a tornar a habilitar una edificació existent (recuperar l’estructura, utilitat i funcionalitat de l’edificació), queda clar que s’estan excloent de les obres permeses les obres ‘d’ampliació’, enteses com aquelles tendents a estendre l’edificació existentˮ.

Això suposa denegar qualsevol obra nova o ampliació en les parcel·les en què hi ha algun element disconforme, tot i que la nova construcció sí s’hi ajusti: “El règim de volum disconforme s’ha d’aplicar a la totalitat de la finca, parcel·la i/o edificacions i construccions encara que només una hi estigui afectaˮ. El tinent d’alcaldia de Cohesió Territorial i Habitatge, Francesc Duch, reconeixia al juny que aquest interpretació afecta directament a molts habitatges unifamiliars històrics, concentrats en barris com la Floresta, les Planes i Mira-sol o la vila de Valldoreix.

“Fins ara, en situacions d'aquesta naturalesa, es concedia llicència per poder ampliar l'edifici ajustant-se a les condicions del planejament vigent i mantenint les condicions de la construcció existent en què es permetrien obres de consolidació, rehabilitació i canvi d'ús”, s’argumenta a la campanya, “[ara] en la pràtica significa que si en una parcel·la hi ha un edifici que tingui una part disconfrome, no es permet l'ampliació a menys que s'enderroqui la part d'edifici existent que no compleix”.

El veïnat que prepara la campanya explica que, tenint en compte que el Pla General Metropolità (PGM) del 1976 va modificar paràmetres anteriors, els nuclis poblacionals més antics estan carregats d’edificacions amb elements que no s’ajusten al planejament urbanístic vigent: “Per a tots aquells aque han comprat una casa, sovint petita, amb la idea d'ampliar-la quan poguessin i ajustar l'habitatge a les seves noves necessitats familiars i que ara veuen truncades les seves aspiracions”. Això suposa una pèrdua patrimonial i la concessió d’hipoteques que contemplen possibles ampliacions que ara ja no són possibles.

Duch ja va dir ara fa cinc mesos que, davant aquest fet, el consistori va preguntar a l’Àrea Metropolitana (AMB) si realment s’havien de deixar d’atorgar llicències en els supòsits apuntats en l’informe jurídic municipal. L’AMB, diu, ho va confirmar. Hores d’ara se segueix aplicant el mateix criteri però el tinent d’alcaldia diu que és un assumpte que es parla a nivell de municipis i també amb l’AMB: “De moment estem a l’espera que a nivell supramunicipal es pugui aclarir com aplicar criteris”.

Notícies relacionades