Publicitat

Carta de Joan Puigdomènech sobre els pressupostos participatius

En relació a la informació publicada al vostre mitjà sobre les propostes finalistes als pressupostos participatius, des del Comissionat de Participació Ciutadana us volem fer alguns aclariments:

Les propostes que finalment s’executen són el resultat d’un treball de la ciutadania i les entitats del municipi que s’ha desenvolupat en diverses fases entre abril i setembre d’aquest any 2016. Van iniciar-se amb una proposta presentada a títol individual o col·lectiu, van redefinir-se als tallers de propostes on es van treballar i agrupar el conjunt de propostes entre tots els seus proposants, van concretar-se i van incorporar nous criteris en la fase de validació on els serveis tècnics van aportar informació i van poder interlocutar amb els proposants. Com bé definia el reglament:

5.2 Tallers de Propostes de Pressupostos Participatius

S’organitzen diversos Tallers de Propostes diferenciats per eixos temàtics, en funció del nombre de propostes rebudes i de la previsió de persones participants. Estan oberts a tota la ciutadania que hagin presentat propostes, sigui a títol individual o col·lectiu.

En la Fase 2, la seva funció és debatre, re-elaborar i prioritzar 6 propostes grans i 6 propostes petites en cada taller a partir de les propostes presentades per la ciutadania. Podrà intervenir una persona per cada proposta presentada.

(Reglament dels pressupostos participatius 2016-2017 aprovat pel Consell de Ciutat)

Tot aquest treball es veu reflectit en la gran majoria de projectes que s’executaran. Per exemple, en la proposta de Creació d’horts urbans i socials. En la primera fase es van rebre 6 propostes relacionades amb horts urbans al municipi, des de Mira-sol, Can Mates, fins al Barri del Monestir o La Floresta. Al taller del mes de juny, els proposants van acabar prioritzant dos ubicacions per als horts als barris de Monestir-Sant Francesc i La Floresta, atenent a les existències d’horts urbans actuals i a altres criteris establerts.

Altres propostes, per exemple la de Naturalitzar els espais de vora de Collserola, van partir d'un gran conjunt de propostes presentades que es van agrupar al taller, en el qual es va definir un nou títol per la proposta Conservació i valorització dels espais naturals de vora de Sant Cugat. Que partia principalment d’una proposta: Potenciar la implicació dels veïns en la conservació dels espais naturals dels entorns de Sant Cugat. On es parlava de “dels voltants de la Torre Negra, de Can Bell, de Can Graells o de Can Codonyer”.

I proposava incorporar múltiples propostes presentades: Casal del Pi del Xandri com a punt d’informació de les activitats i dels itineraris a realitzar amb voluntaris; circuits esportius en espais diversos vora Sant Cugat; instal·lació de nius i/o refugis per ratpenats; convertir els voltants del Pont de Can Vernet en Via Verda; ruta de l'oreneta cua blanca a Sant Cugat. Identificació de nius d'oreneta cuablanca. Un cop aquesta proposta es va trobar entre les 25 que es portaven a votació es va treballar conjuntament els serveis tècnics i el proposant de la proposta, amb l’objectiu de concretar la proposta ja que era molt àmplia. I es va acordar un nou títol més breu (Naturalitzar els espais de la vora de Collserola); un àmbit de treball (entorns de Torre Negre i Riera Crist de Llaceres) i unes accions a desenvolupar:

Realitzar accions per augmentar la biodiversitat dels espais naturals mitjançant la naturalització de camins i rieres amb vegetació autòctona i de ribera i condicionar reserves de fauna per a aus i mamífers. Augmentar el vincle ciutadà donant a conèixer Collserola des d’un punt d’informació amb voluntariat. Definir i senyalitzar nous itineraris i establir acords de conservació amb entitats .

La proposta final, doncs, no és la mateixa que la inicial. Afortunadament, s’ha enriquit i complementat amb l’aportació de moltes altres propostes i proposants. I ha esdevingut una proposta de major consens i interès per la ciutat. Aquesta evolució i transformació de les propostes a partir de les diferents aportacions ciutadanes i tècniques és part essencial dels pressupostos participatius. Forma part de tot procés participatiu, on es promou la col·laboració, el treball en grup per tal d’aprofitar la intel·ligència col·lectiva.

El conjunt de propostes doncs han estat fruit d’un treball de diversos mesos, on hi ha participat un gran nombre de persones, més enllà del primer proposant d’una proposta inicial presentada el més de juny.

Som conscients que els pressupostos participatius són una experiència nova i complexa que requereix, per part de tots, un aprenentatge. Per això, ens sembla important donar resposta i aclarir els dubtes i malentesos que puguin sorgir. En el benentès que, com a mitjà de comunicació local, sou una peça clau per contribuir en aquest procés d’aprenentatge col·lectiu.

Joan Puigdomènech i Franquesa, Comissionat de Participació Ciutadana

Notícies relacionades