Prevenció

En la violència de gènere, com en molts aspectes de la vida, la prevenció és fonamental per evitar danys i patiments doncs el cost personal i social acostuma a ser molt elevat.

La crida per la lluita contra les violències de les dones arreu del món de Michelle Bachetet, directora executiva d’ONU Dones, estableix tres pilars fonamentals d’actuació: prevenció, protecció i provisió de serveis. Bachelet interpel·la els líders mundials a unir voluntats polítiques i inversions perquè les dones puguem viure lliures de violències masclistes. Parla sobre 16 mesures a implementar per aconseguir l'objectiu.

1. Ratificar els tractats internacionals i regionals

Que protegeixen els drets de les dones i de les nenes i garanteixen que les lleis i els serveis nacionals observin les normes internacionals en matèria de drets humans. L’1 d'agost del 2014 Espanya es va adherir al tractat internacional, anomenat Conveni d'Istanbul, on la violència contra les dones es reconeix com una violació dels dret humans i una forma de discriminació considerant els Estats responsables si no responen de forma adequada. La Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona es diu CEDAW.

2. Adoptar i complir les lleis

Posar punt i final a la impunitat, jutjar els culpables de violències contra les dones, reparar i acompanyar les víctimes durant tot el seu procés.

3. Creació de plans nacionals i locals d'acció

Per eradicar les violències contra les dones i nenes en tots els països cal accions conjuntes entre el govern, organitzacions de dones, altres organitzacions de la societat civil i mitjans de comunicació fent accions coordinades per la seva eradicació.

4. Fer que la justícia sigui accessible per a les dones i nenes

Oferint serveis jurídics i especialitzats gratuïts i augmentant la presència de dones als cossos de policia i altres serveis.

5. Posar fi a la impunitat de la violència sexual als conflictes

Jutjar els culpables en contextos de conflicte o post-conflicte, possibilitant a les víctimes programes de reparació.

6. Garantir l'accés universal als serveis essencials

Que com a mínim les necessitats més urgents estiguin cobertes.

7. Donar formació a aquelles persones que treballen en serveis essencials

Especialment a la policia, personal jurídic, treballados socials, i de salut per garantir el compliment de les normes i protocols de qualitat. Els serveis han de ser confidencials i adequats a les necessitats de les supervivents.

8. Atorgar recursos públics adequats

Per executar les lleis i polítiques existents, reconeixent el cost personal i global de les violències contra les dones.

9. Recopilar, analitzar i difondre la informació nacional en matèria de gènere

En matèria de la prevalença, les causes i les conseqüències de la violència contra les dones i nenes, dels perfils de les supervivents i dels culpables i també dels progressos i carències en les implementacions de les polítiques, plans i lleis nacionals.

10. Invertir en la igualtat sobre generes i apoderament de les dones

Educació, lideratge,formació. Fins a un 75% de les dones i nenes del món han sigut víctimes de violència física o sexual al llarg de les seves vides.

11. Millorar l'autonomia econòmica de les dones

Garantir els drets de les dones a posseir terres i propietats, a les seves herències i a un salari igual per un treball igual. Les desigualtats salarials i d'accés al treball fan que les dones estiguin sotmeses a situacions explotació i abús.

12. Augmentar la consciència pública i la mobilització social

Per posar fi a la violència contra les dones i nenes i permetre a les víctimes trencar el silenci i buscar justícia, reparació i suport.

13. Involucrar als mitjans de comunicació de masses

En la creació d'una opinió pública i en posar a crítica les normes de gènere que perpetuen les violències contra les dones i nenes.

14. Treballar per i amb els mes joves com vectors de canvi

Per acabar amb la violència i garantir un sistema educatiu que apoderi les nenes i els nens per poder establir relacions de gènere basades en el respecte a les diferències i a la no violència.

15. Mobilitzar tant els homes com els nens

De totes les edats i condició social perquè es manifestin contra la violència envers les dones i nenes. Fomentar la solidaritat entre els gèneres.

16. Realitzar una donació al Fons Fiduciari de l’ONU per posar fi a la violència contra les dones.

És l'únic fons de subsidi en el món dedicat exclusivament a canalitzar les experiències i finançament dels esforços nacionals, locals i comunitaris per l'eradicació de la violència contra les dones.

Les violències masclistes són cosa de totes les persones, siguis home o dona. La seva eradicació o perpetuació depèn de nosaltres.

Maribel Guillamón, fundadora de Noestàsola

Notícies relacionades