Al centre

En l'últim informe de l’Instituto de la Mujer alertava d'un major  impacte negatiu en les dones degut a la pandèmia, doncs hi ha tasques altament feminitzades i molt precaritzades.

Moltes dones en l'àmbit privat assumeixen una càrrega poc compartida en les cures a criatures,  gent gran i llar.  Encara estem ben lluny d'aconseguir els nivells de coresponsabilitat.El tancament dels centres escolars obliga a fer filigranes per compatibilitzar la vida laboral i familiar. En aquest sentit, és més precari encara en les famílies monoparentals on 8 de cada 10 són dones amb criatures a càrrec on veuen un extra de dificultat en la conciliació.

La pobresa i la precarietat laboral afecta més a les dones, sempre ha sigut així: les treballadores de la llar, les dones migrades, les cuidadores, lestreballadores sexuals... són un dels grups més desprotegits i moltes d'elles tenen ingressos no declarats i no es podran acollir a ajudes.

Les dones en l'àmbit sanitari representen un 66%, un sector amb sobrecàrrega extra,  històricament amb poca valoració social i amb moltes retallades com a treballadores.

L'informe de l’Instituto de la Mujer també alertava del risc de l'augment de violència masclista i la necessitat d'implementar la perspectiva de gènere per evitar desigualtats.Desigualtats sostingudes en el temps, precarització femenina assumida i normalitzada com a motor d'una societat queinvisibilitza el treball no renumerat de moltes dones.

La doctora en economia Cristina Carrasco parla de la "mística de la cura", quan hem arribat com a societat a invisibilitzar tot aquest treball de la dona i  l'hem fet intangible, invisible, no ha suposat esforç perquè es lliga a l'amor, a la renúncia i al sacrifici. Aquesta situació se sustenta en la por a no estar a l'altura, a no ser bona mare, bona esposa, bona filla...

Cal plantejaments diferents; les crisis haurien de ser oportunitats de canvi per pensar en això tan valuós com són les cures. Cal que pensem que la societat de forma conjunta s'encarregui de les cures fomentant polítiques igualitàries en tots els àmbits de la societat. S’ha d’aplicar la perspectiva de gènere a gran part de les cures ja que tant en l'aspecte professional com en l'àmbit domèstic la majoria de tasques són realitzades per dones.

Maribel Guillamón, fundadora de No Estàs Sola

Notícies relacionades