Sant Cugat recupera un 12% d’ocupació en un any

Evolució de l'atur a Sant Cugat. Gràfic: Jordi Pascual

L’any 2015 s’ha tancat amb unes dades d’atur menys dolentes que les de l’any anterior. 3.243 persones estan registrades a l’atur, 467 menys que en el 2014, un 12,6% menys. En total a Sant Cugat hi ha un 8,78% de persones aturades “oficialment”. Aquesta dada, però, és parcial perquè manquen les dades de població en edat real de treballar, el que es diu població activa.

Són dades, sense mena de dubte, positives si es té en compte que a la nostra comarca només 3 ciutats tenen un percentatge inferior al 10%: Sant Quirze i Matadepera, a més de la nostra ciutat. Respecte a la mitjana comarcal ens situem 7 punts per sota. No hi ha dades del conjunt nacional perquè en aquests moments es donen en format de variació interanual.

Per aquest darrer motiu es pot comparar quin és el desenvolupament de l’ocupació a Sant Cugat respecte a altres ciutats i al país. Les localitats de dimensions similars com Rubí o de referència com Terrassa i Sabadell han tingut una recuperació de l’ocupació en els darrers 12 mesos de més d’un 10% i Sant Cugat, com Cerdanyola, hauria tingut un comportament encara millor superant el 12%. Pel que fa a la mitjana catalana estaria en un 10,5% i la província de Barcelona en un 10,65%.

El comportament de la creació d’ocupació en el darrer any

Un cop vista la macrodada anem a veure la dada més qualitativa, la que ens explica quin tipus de feina es crea per la gent de Sant Cugat. En primer lloc podem afirmar que del 2014 al 2015 els contractes indefinits han passat de ser el 14% dels contractes signats a ser el 15%. Aquesta dada no és sinònim de seguretat tenint en compte la darrera reforma laboral però albira un canvi de tendència.

Dins els contractes temporals els més usats són els eventuals per circumstàncies de la producció, en un 39% dels casos, seguits pels d’obra i serveis, en un 24% i els d’interinitat en un 20%. El seu pes dins del tipus de contractació gairebé no ha variat del 2014 al 2015. De la resta de contractes ressaltar que 1.653 contractes, el 3,8%, s’han convertit en indefinits – un 0,4% més que el 2014– i que s’han signat gairebé 5.000 contractes indefinits.

Evolució dels tipus de contracte a nivell comarcal. Gràfic: Jordi Pascual

Pel que fa als sectors, el 90% dels contractes han estat al de serveis. En aquest cas crida l’atenció de forma positiva l’augment d’un 4% dels contractes en el sector de la indústria, que ha passat del 4% al 8% - 3.531 contractes -. Els homes han estat menys beneficiats en la contractació en el darrer any doncs, del total de contractes, més del 56% és de dones. Per edats, el col·lectiu amb més número de contractes és el que es troba entre els 25 i els 45 anys amb el 56% dels contractes, tot i que hi ha un repunt d’un 2% - superant el 20% de contractacions – pels majors de 45 anys.

Finalment, per tipus d’ocupacions, en l’any 2015 el 38,4% de contractes s’han fet pel que s’anomena “ocupacions elementals”, que ha augmentat un 4% respecte l’any anterior, seguit dels “treballadors dels serveis i venedors de comerços i mercats” amb un 28% i “professionals científics i intel·lectuals” amb un 11,5%.

Notícies relacionades