Precarietat en temps del coronavirus: com afrontar les mesures laborals

Foto: Jordi Pascual

Davant la reacció de les empreses per l’estat d’alarma i la resta de restriccions derivades de la crisi sanitària pel COVID-19, els sindicats de classe com la CGT o el SUT adverteixen d’una primera qüestió: “En cap cas, l’empresari et pot obligar a agafar vacances durant 15 dies per tal de pal·liar les conseqüències del COVID-19”. Remarquen la importància de no caure en la lògica de l’empresari (i amb el suport de l’executiu), que fa responsable al treballador i socialitza les possibles pèrdues, ignorant el fet que moltes empreses tenen acumulats prou beneficis per mantenir els salaris dels seus treballadors, sigui quin sigui el temps que es mantingui el confinament.

Tanmateix, des de fa uns dies hem pogut observar com la majoria d’empreses que s’han vist obligades a tancar o reduir considerablement la seva activitat, han optat per la fórmula de l’ERTO (Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació), és a dir, la suspensió temporal del contracte que condueix als treballadors a inscriure’s a l’atur. És el cas d’empreses com Paidos, dedicada al sector del lleure i educatiu, que planteja un ERTO per a tots els monitors de menjador o la cooperativa Abacus, que s’ha vist obligada a tancar les seves botigues. També molts petits comerciants es poden veure abocats a aquesta fórmula, com explica l’Associació de Comerciants Centre-Vila.

Fins ara, tal com informa la CGT, l’ERTO era una mesura extraordinària que requeria un procediment complex per tal que l’autoritat laboral l’aprovés. Davant la situació del COVID-19, es crea un nou Decret Llei on l’Estat flexibilitza l’article 47 de l’Estatut dels treballadors i estableix dos tipus d’ERTO: el de causa per força major i el produït per causes objectives. El primer estaria definit per aquesta raó de força major: tancament de centres educatius, biblioteques, museus i un llarg etcètera d’establiments que no es troben dins la categoria de serveis bàsics.

Pel que fa a aquesta tipologia, l’empresa només ha de presentar la declaració de cessament a l’autoritat laboral, que tindrà cinc dies naturals per tal d’aprovar-lo o desestimar-lo. En cas de ser aprovat l’ERTO per causa de força major, l’empresa comunicarà al treballador la finalització temporal de la relació laboral, derivant-lo directament al Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) perquè pugui percebre la prestació, que serà retrospectiva des del dia que es van generar les causes.

En el segon cas, si l’empresa declara causes objectives i si no existeix prèviament un comitè d’empresa, caldrà organitzar una comissió de representació dels treballadors, per tal de presentar la proposta d’ERTO a la mateixa autoritat laboral. La Inspecció de Treball i Seguretat Social, dins del termini de set dies, haurà d’emetre un comunicat verificant l’aprovació de la causa.

En aquest segon cas, la prestació d’atur no serà retrospectiva des del dia que es declara l’estat d’alarma, sinó des del dia que es comunica finalment el cessament del contracte. En ambdós casos, el Reial Decret 463/2020 assegura que la incorporació a l’atur per causes dels ERTOs derivats del coronavirus, no restarà temps de vida cotitzada ni caldrà complir els mínims estipulats per tal de rebre la prestació, sempre d’un 70% proporcional al salari que tenia el treballador.

En cas dels autònoms, el govern de Pedro Sánchez garantia el mateix dia 17 de març que facilitarà mesures i ajudes per a aquells treballadors que no puguin generar ingressos durant el període de confinament. El mateix Reial Decret estableix que per tal que el treballador autònom pugui demanar la prestació haurà de complir uns mínims indispensables: demostrar que els ingressos produïts durant el període d’estat d’alarma són inferiors al 75% respecte el trimestre anterior, estar donats d’alta al Regim d’Autònoms i tenir al corrent les quotes de pagament a la Seguretat Social. Un cop aprovada la situació de vulnerabilitat, podrà percebre el 70% de la base mínima de cotització del Regim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors Autònoms. 

Així doncs, davant d’una situació com aquesta es fa palpable com la classe treballadora queda atrapada en els límits de la lògica empresarial i com l’Estat intenta regular-la amb reals decrets i lleis extraordinàries per tal de pal·liar els seus efectes. Es posen damunt la taula moratòries pel pagament d’hipoteques però segueixen quedant fora els lloguers o subministraments de llum, gas i aigua, fent visible com es requereixen moltes més mesures que protegeixin aquells que menys garanties i oportunitats tenen.

Des dels sindicats asseguren: “En aquests moments la vaga, l’eina més efectiva que tenim la classe treballadora, sembla haver quedat despresa de significat, inutilitzable ja que la pròpia activitat empresarial s’ha aturat en sec. Un cop passi aquesta situació però, la classe treballadora podrà recuperar la seva força i reclamar tot allò que l’empresari li ha pres”.

Notícies relacionades