Publicitat

Marc legal

El marc legal ens defineix clarament què és violència contra les dones i quins tipus de violències existeixen però el que no defineix és la pròpia perspectiva de gènere de qui ho jutja, ni la necessitat de formació especifica en violència i aquí està la clau, podem tenir lleis, definicions i marcs però si no hi ha perspectiva de gènere en les institucions difícilment podrem veure la violència masclista.

La violència contra les dones, segons la Declaració per l'eliminació de la violència contra les dones, feta per l'Assemblea General de l'ONU al 1993, es defineix, “com qualsevol acte de violència de gènere que pugui tenir com a resultat un dany o sofriment físic, sexual, o psicològic per a la dona, així com les amenaces d'aquests actes, la coacció o la privació arbitraria de la llibertat, tant si es produeixen a la vida pública com a la privada”.

La violència domèstica: Fa referència als actes de maltractament físic, psíquic, sexual i/o d’altres tractes vexatoris que es realitzen per part d’una determinada persona sobre un o més membres del seu nucli familiar i/o de convivència.

La violència de gènere: Aquella que com a manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones, s’exerceix sobre aquestes per part de qui és o ha estat cònjuge o de qui està o ha estat lligat a elles per relacions similars d’afectivitat, encara que sense convivència.

És una conseqüència de la cultura patriarcal, que ha generat masclisme i misogínia. La Llei orgànica 1/2004 de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere únicament es refereix com a violència de gènere a la violència contra les dones en l’àmbit de la parella, és a dir la que pateixen algunes dones per part de cònjuges o ex cònjuges, parelles o ex parelles, homes que tenen o han tingut un vincle afectiu amb elles.

La violència masclista: a Catalunya, la denominació de violència masclista sorgeix com a resultat del treball conjunt entre institucions, organismes i grups de dones i es materialitza a la llei 5/2008 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

“La violència que s'exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d'un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l'àmbit públic com en el domèstic.”

Les formes en que es pot exercir la violència masclista, segons la llei són:

Violència física: comprèn qualsevol acte o omissió de força contra el cos d'una dona, amb el resultat o el risc de produir-li una lesió física o un dany.

Violència psicològica: comprèn tota conducta o omissió intencional que produeixi en una dona una desvaloració o un patiment, per mitjà d'amenaces, d'humiliació, de vexacions, d'exigència d'obediència o submissió, de coerció verbal, d'insults, d'aïllament o qualsevol altra limitació del seu àmbit de llibertat.

Violència sexual i abusos sexuals: comprèn qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per les dones, inclosa l'exhibició, l'observació i la imposició, per mitjà de violència, d'intimidació, de prevalença o de manipulació emocional, de relacions sexuals, amb independència que la persona agressora pugui tenir amb la dona o la menor una relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu.

Violència econòmica: consisteix en la privació intencionada i no justificada de recursos per al benestar físic o psicològic d'una dona i, si escau, de llurs filles o fills, i la limitació en la disposició dels recursos propis o compartits en l'àmbit familiar o de parella.

Es pot manifestar i adoptar característiques concretes segons els àmbits següents i que la llei 5/2008 estructura en 5 grans àmbits:

Violència en l’àmbit de la parella: consisteix en la violència física, psicològica, sexual o econòmica exercida contra una dona i perpetrada per l’home que n’és o n’ha estat el cònjuge o per la persona que hi té o hi ha tingut relacions similars d’afectivitat.

Violència en l’àmbit familiar: consisteix en la violència física, sexual, psicològica i econòmica exercida contra les dones i les menors d’edat en el sí de la família i perpetrada per membres de la mateixa família, en el marc de les relacions afectives i dels lligams de l’entorn familiar. (La part de la violència domèstica en la que les víctimes són dones i l’autor són homes també és violència masclista en l’àmbit familiar).

Violència en l’àmbit laboral: consisteix en la violència física, sexual o psicològica que es pot produir en el centre de treball i durant la jornada laboral, o fora del centre i de les hores de feina.

Violència en l’àmbit social o comunitari: comprèn les manifestacions següents:

- Agressions sexuals: consisteixen en l’ús de la violència física i sexual exercida sobre les dones i les menors d’edat que està determinada per l’ús premeditat del sexe com a arma per demostrar poder i abusar-ne.

- Assetjament sexual.

- Tràfic i explotació sexual de dones i nenes.

- Mutilació genital femenina o risc de patir-la: inclou qualsevol procediment que impliqui o pugui implicar.

La teva mirada i acció és molt important per eradicar les violències masclistes i en qualsevol àmbit on estiguis pots ajudar a desconstruir-la. Implica't, entre totes les persones ho fem possible, tant la permanència com la seva eradicació.

Maribel Guillamón, fundadora de Noestàsola

Notícies relacionades