La carta de la Terra

En aquest article vull donar a conèixer un document que, si bé porta més d’una dècada en circulació, no ha aconseguit encara el grau de difusió i implantació perseguides durant la seva redacció. Es tracta de la Carta de la Terra, una declaració de valors i principis fonamentals que té com a objectiu la construcció d’una societat en què regni la justícia, la sostenibilitat i la pau. Amb la Carta de la Terra es pretén fomentar el sentit d’interdependència i responsabilitat compartida per al benestar dels éssers humans i del planeta Terra en general. És una crida a l’esperança, a la creació d’una societat global en el segle XXI en què estem immersos. La protecció ambiental, els drets humans, la pau i el desenvolupament equitatiu han de ser tots ells entesos de manera interdependent i indivisible. Únicament així, únicament tenir una visió integradora i holística ens permetrà assolir un futur sostenible, tant a nivell social com ambiental i econòmic. Això és precisament el que persegueixen els valors i principis transmesos per la Carta de la Terra.

El 1987 la Comissió Mundial per a l’Ambient i Desenvolupament de les Nacions Unides va fer una crida per a la creació d’una carta que tingués els principis fonamentals per al desenvolupament sostenible. Després d’un procés conversacional intercultural que va durar 13 anys, després d’un procés de consulta obert i participatiu a nivell internacional en el qual van participar milers d’individus i centenars d’organitzacions de totes les regions del món, el mes de juny de l’any 2000 va veure la llum la Carta de la Terra tal i com la coneixem a dia d’avui. La informació detallada d’aquest document, així com de les seves aplicabilitats, pot obtenir-se a través de la pàgina web cartadelatierra.org. No obstant això, i a nivell de resum, vegem a continuació els setze principis fonamentals que són tractats, agrupats en quatre àmbits diferents:

ÀMBIT I: Respecte i cura de la comunitat de vida.

Principi 1: Respectar la Terra i la vida en tota la seva diversitat.

Principi 2: Tenir cura de la comunitat de vida amb enteniment, compassió i amor.

Principi 3: Construir societats democràtiques que siguin justes, participatives, sostenibles i pacífiques.

Principi 4: Assegurar que els fruits i la bellesa de la Terra es preservin per a les generacions presents i futures.

ÀMBIT II: Integritat ecològica.

Principi 5: Protegir i restaurar la integritat dels sistemes ecològics de la Terra, amb especial preocupació per la diversitat biològica i els processos naturals que sostenen la vida.

Principi 6: Evitar el dany, com a millor mètode de protecció ambiental, i quan el coneixement sigui limitat, procedir amb precaució.

Principi 7: Adoptar patrons de producció, consum i reproducció que salvaguardin les capacitat regeneratives de la Terra, els drets humans i el benestar comunitari.

Principi 8: Impulsar l’estudi de la sostenibilitat ecològica i promoure l’intercanvi obert i l’extensa aplicació del coneixement adquirit.

ÀMBIT III: Justícia social i econòmica.

Principi 9: Eradicar la pobresa amb un imperatiu ètic, social i ambiental.

Principi 10: Assegurar que les activitats i institucions econòmiques, a tot nivell, promoguin el desenvolupament humà de manera equitativa i sostenible.

Principi 11: Afirmar la igualtat i l’equitat de gènere com a prerequisits per al desenvolupament sostenible i assegurar l’accés universal a l’educació, la cura de la salut i l’oportunitat econòmica.

Principi 12: Defensar el dret de tothom, sense discriminació, a un entorn natural i social que doni suport a la dignitat humana, la salut física i el benestar espiritual, amb especial atenció als drets dels pobles indígenes i les minories.

ÀMBIT IV: Democràcia, no violència i pau.

Principi 13: Enfortir les institucions democràtiques en tots els nivells i brindar transparència i rendiment de comptes en la governabilitat, participació inclusiva en la presa de decisions i accés a la justícia.

Principi 14: Integrar en l’educació formal i l’aprenentatge al llarg de la vida, les habilitats, el coneixement i els valors necessaris per a una manera de vida sostenible.

Principi 15: Tractar a tots els éssers vius amb respecte i consideració.

Principi 16: Promoure una cultura de tolerància, no violència i pau.

Després de llegir tots i cadascun dels principis fonamentals de la Carta de la Terra, un se n’adona de que no són res més que la plasmació documental del sentit comú. Un sentit comú que hauria d’estar basat en el respecte íntegre de tots i cadascun dels éssers humans i del planeta Terra en general. Res més lluny de la realitat. Vivim en un món en què el sentit comú no està tan assumit com seria lògic pensar, sinó al contrari. Vivim immersos en una societat on el respecte humà i ambiental deixa encara molt que desitjar. I així ens va..!

August Corrons, professor d'Economia i Empresa a la UOC

Notícies relacionades